504 088 676 kontakt@sokibp.pl

Statut

STATUT
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

nadany Uchwałą Nr XXVII/51/2000 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie połączenia Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej
i Samorządowego Ośrodka Kultury „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej w instytucję kultury, po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/25/08 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2008 r. ,  Uchwałą Nr XLVI/38/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XLV/51/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXI/41/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r.  w sprawie zmian w statucie Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594);
2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406);
3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642);
4. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn zm.);
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);
6. niniejszego statutu.

§2

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej obejmuje swoją działalnością obszar miasta i gminy Jaworzyna Śląska. Może realizować zadania również poza obszarem gminy Jaworzyna Śląska

§3

Podstawowym celem statutowym Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, kultywowanie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych oraz upowszechnianie czytelnictwa, kultury fizycznej i rekreacji.

§4

Siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej mieści się w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Wolności 23b.

§5

  1. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna prowadzi działalność administracyjno-merytoryczną w Jaworzynie Śląskiej oraz w filiach w Pastuchowie, Piotrowicach i Starym Jaworowie.
  2. Realizacji działalności merytorycznej w pozostałych miejscowościach miny jest uwarunkowana posiadanymi środkami finansowymi.
  3. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna współpracuje z radami sołeckim w zakresie upowszechniania kultury i rozwoju czytelnictwa na wsi.

§6

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Jaworzyna Śląska. Z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

§7

Nadzór nad Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną sprawuje Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

Rozdział II – Przedmiot działania, cele i zadania Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.

§8

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i rozwoju czytelnictwa, upowszechniania sztuki, wiedzy i nauki, upowszechniania czynnego wypoczynku, rekreacji, kultury fizycznej, oraz takich, których celem jest pobudzenie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

§9

Do zakresu działania Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej należy w szczególności:
1. W sferze upowszechniania kultury i sztuki zakres działania obejmuje:
• edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
• tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury
• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką
• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej
• promowanie i propagowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze
• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
• promowanie indywidualnej aktywności twórczej i odtwórczej
• organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych,
• organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych,
• organizowanie konkursów, warsztatów i plenerów artystycznych
• zlecanie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom
2. W sferze upowszechniania i rozwoju czytelnictwa, wiedzy i nauki zakres działania obejmuje:
• gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej
• organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym
• organizowanie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy
• popularyzowanie książki i czytelnictwa
• tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych
• współdziałanie z bibliotekami szkolnymi, instytucjami kultury i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej
3. W sferze wychowania i edukacji zakres działania obejmuje:
• tworzenie kół i zespołów zainteresowań naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, czytelniczych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych i folklorystycznych
• tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbystycznych oraz klubów dyskusyjnych,
• organizowanie wystaw, lekcji bibliotecznych i lekcji o sztuce,
• organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej,
• organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki i wystaw wytworów techniki i sztuki,
• organizowanie turniejów gier stolikowych (szachy, brydż, warcaby, chińczyk itp.)
• organizowanie wycieczek do bibliotek, muzeów, teatrów i filharmonii oraz poświęconych zwiedzaniu zabytków kultury materialnej, zabytków techniki i architektury,
• prowadzenie i organizowanie różnorodnych kursów,
• organizowanie imprez na zlecenie innych podmiotów,
• prowadzenie działalności wydawniczej i fotograficznej na potrzeby własne i na zlecenie innych podmiotów.
4. W sferze upowszechniania kultury fizycznej, czynnego wypoczynku i rekreacji zakres działania obejmuje:
• upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów i zajęć propagujących sport, zdrowy tryb życia oraz czynny wypoczynek i rekreację,
• współpraca ze szkołami oraz placówkami w zakresie promocji kultury fizycznej,
• współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i udzielanie im w ramach możliwości niezbędnej pomocy organizacyjnej w zakresie ich statutowej działalności.

Rozdział III – Organizacja i zarządzanie

§10

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, finansowaną w trybie i na zasadach określonych w statucie.

§11

  1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Jaworzyny Śląskiej. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.
  2. Wynagrodzenie i premiowanie Dyrektora ustala Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§12

/Uchylony/

§13

Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o statut i inne przepisy prawa.

§14

Szczegółową organizację wewnętrzną Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zaopiniowaniu go przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§15

Pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.


Rozdział IV – Majątek i finanse

§16

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§17

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej jest plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

§18

Źródłem przychodów Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.


§18 a

Sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, zatwierdza Burmistrz Jaworzyny Śląskiej w terminie określonym we właściwych przepisach prawa.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§19

Statut Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej nadaje Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej w drodze uchwały.

§20

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§22

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem głównej siedziby.

Skip to content